Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie

adres: Wierzbno 95, 07-111 Wierzbno

tel. (25) 793 45 91

adres email: gopswierzbno@post.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu: pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia „Dobry Start”, Karty Dużej Rodziny, stypendiów szkolnych, wypłat dodatku węglowego.

Praca socjalna świadczona jest w następującej formie:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami niekorzystnych zjawisk, zaopatrując podopiecznych (w opał, żywność, ubranie itp.);
 2. Pomoc w wypełnianiu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 3. Objęcie dożywianiem w szkole dzieci, młodzieży;
 4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne;
 5. Motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia;
 6. Pomoc w załatwianiu pobytu i dotarciu do szpitala;
 7. Działania interwencyjne w sytuacji osób i rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy;
 8. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeń i dostępnych formach pomocy;
 9. Pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno- rentowych;
 10. Organizowanie przewozu osób do DPS;
 11. Pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych z PEFRON;
 12. Pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie;
 13. Wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji, sądu, prokuratury;
 14. Pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej;
 15. Pomoc w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym – za zgodą lub bez zgody w trybie nagłym;
 16. Podjęcie działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej całodobowej opieki w DPS bez jej zgody;
 17. Sprawienie pogrzebu;
 18. Pomoc w uzyskaniu porady prawnej.

Aktualności powiązane z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie informuje, że od dnia 13.05.2024r. do dnia 20.05.2024r. mogą zgłaszać się osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, po skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych wydawanych przez GOPS w Wierzbnie.

DODATEK OSŁONOWY NA ROK 2024

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbnie ponownie przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Więcej informacji

Accessibility