Urząd Gminy w Wierzbnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej- BIP- Urzędu Gminy w Wierzbnie.

  • Data publikacji strony internetowej: 26.06.2003 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy w Wierzbnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Wyłączenia z przyczyn technicznych.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet InclusionInituiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:
strona internetowa : http://bip.gminawierzbno.pl/ spełnia wymagania w 100,00.%
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Monika Połaska adres poczty elektronicznej m.polaska@gminawierzbno.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 793 44 95 wew 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób oraz formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Wierzbnie jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście, które posiada podjazd pozwalający na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim oraz poręcz i zadaszenie.
Drzwi do budynku dostosowane są szerokością dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
Przed wejściem głównym, na ścianie, po prawej stronie, na zewnątrz budynku, zlokalizowany jest domofon, za pomocą którego osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wezwać pracownika sekretariatu, który udzieli niezbędnej pomocy, np. wskaże miejsce i sposób załatwienia spraw w urzędzie, poprosi pracownika merytorycznego w celu obsłużenia
w miejscu do tego wyznaczonym na parterze budynku.
Dostęp na piętra budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze, brak windy.
W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny czyli praca Urzędu zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, załatwiana była na parterze.
Na parterze i pierwszym piętrze budynku zlokalizowane są toalety, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przy budynku Urzędu Gminy nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
W Urzędzie Gminy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu z wyprzedzeniem i umówienie się na wizytę.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Załączniki

Accessibility