• Brak kategorii

Uchwała Nr LX/336/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wierzbno biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr LX/335/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok

Głosowanie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok NIEPODJĘTEJ na LIX sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2024 r.

Uchwała Nr LIX/334/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

Uchwała Nr LIX/333/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr LIX/332/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2024 roku

Uchwała Nr LIX/331/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2024 – 2032

Uchwała Nr LIX/330/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Głosowanie do projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno NIEPODJĘTEJ na LVIII sesji Rady Gminy w dniu 14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr LVIII/329/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr LVIII/328/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2024 – 2032

Uchwała Nr LVIII/327/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Uchwała Nr LVII/326/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Wierzbno

Uchwała Nr LVII/325/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LVII/324/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wierzbno

Uchwała Nr LVII/323/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LVII/322/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Uchwała Nr LVII/321/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w odniesieniu do świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w tym w formie posiłku dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881)

Uchwała Nr LVII/320/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie

Uchwała Nr LVII/319/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzbno na 2024 rok

Uchwała Nr LVII/318/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2024 – 2032

Uchwała Nr LVII/317/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2024 rok

Uchwała Nr LVII/316/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr LVII/315/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LVI/314/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Uchwała Nr LVI/313/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2024 rok

Uchwała Nr LVI/312/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

Uchwała Nr LVI/311/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

Uchwała Nr LVI/310/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2023 roku

Uchwała Nr LVI/309/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr LVI/308/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LV/307/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. do Sądu Okręgowego w Siedlcach

Uchwała Nr LV/306/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/303/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 11 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2023 roku

Uchwała Nr LV/305/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr LV/304/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LIV/303/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Węgrowskiego w 2023 roku

Uchwała Nr LIV/302/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr LIV/301/2023 z dnia 11 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2023 roku

Uchwała Nr LIV/300/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wierzbnie

Uchwała Nr LIV/299/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr LIV/298/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LIII/297/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Stary Dwór

Uchwała Nr LIII/296/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ossówno

Uchwała Nr LIII/295/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Orzechów

Uchwała Nr LIII/294/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Koszewnica

Uchwała Nr LIII/293/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Adamów-Natolin

Uchwała Nr LIII/292/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Wierzbno, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr LIII/291/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr LIII/290/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr LIII/289/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LIII/288/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LIII/287/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LIII/286/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta gminy Wierzbno

Uchwała Nr LII/285/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Wierzbno, form i zakresu tego wsparcia oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach

Uchwała Nr LII/284/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Wierzbno

Uchwała Nr LII/283/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr LII/285/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LI/281/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr LI/280/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2023 roku

Uchwała Nr LI/279/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2025

Uchwała Nr LI/278/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2024 rok

Uchwała Nr L/277/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr L/276/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr L/275/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XLIX.274.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr XLIX.273.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII.272.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII.271.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (…)

Uchwała Nr XLVIII.270.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr XLVIII.269.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII.268.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XLVIII.267.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII.266.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Wierzbno

Uchwała Nr XLVII.265.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLVII.264.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uchwała Nr XLVII.263.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2023 roku

Uchwała Nr XLVII.262.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XLVII.261.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLVI.260.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLV.259.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIII.245.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLV.258.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIII.244.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLV.257.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLII.243.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLV.256.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uznania za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie

Uchwała Nr XLV.255.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.253.2022 z dnia 14 września 2022 r.

Uchwała Nr XLV.254.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV.253.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu ”Honorowy Obywatel Gminy Wierzbno” oraz tytułu ”Zasłużony dla Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr XLIV.252.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie Uchwały Nr XXIX/108/93 Rady Gminy Wierzbno z dnia 1 lipca 1993 r.

Uchwała Nr XLIV.251.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Uchwała Nr XLIV.250.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Uchwała Nr XLIV.249.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Uchwała Nr XLIV.248.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLIII.247.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Uchwała Nr XLIII.246.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu ”Honorowy Obywatel Gminy Wierzbno” oraz tytułu ”Zasłużony dla Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr XLIII.245.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420917W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała Nr XLIII.244.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420907W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała Nr XLII.243.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420921W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała Nr XLII.242.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XLII.241.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLII.240.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XLII.239.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Accessibility