• Brak kategorii

Uchwała Nr L/277/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr L/276/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr L/275/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XLIX.274.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr XLIX.273.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII.272.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII.271.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (…)

Uchwała Nr XLVIII.270.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023 – 2032

Uchwała Nr XLVIII.269.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII.268.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XLVIII.267.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII.266.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Wierzbno

Uchwała Nr XLVII.265.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLVII.264.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uchwała Nr XLVII.263.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2023 roku

Uchwała Nr XLVII.262.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XLVII.261.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLVI.260.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLV.259.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIII.245.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLV.258.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIII.244.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLV.257.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLII.243.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLV.256.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uznania za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie

Uchwała Nr XLV.255.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.253.2022 z dnia 14 września 2022 r.

Uchwała Nr XLV.254.2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV.253.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu ”Honorowy Obywatel Gminy Wierzbno” oraz tytułu ”Zasłużony dla Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr XLIV.252.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie Uchwały Nr XXIX/108/93 Rady Gminy Wierzbno z dnia 1 lipca 1993 r.

Uchwała Nr XLIV.251.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Uchwała Nr XLIV.250.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Uchwała Nr XLIV.249.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Uchwała Nr XLIV.248.2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLIII.247.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Uchwała Nr XLIII.246.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu ”Honorowy Obywatel Gminy Wierzbno” oraz tytułu ”Zasłużony dla Gminy Wierzbno”

Uchwała Nr XLIII.245.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420917W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała Nr XLIII.244.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420907W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała Nr XLII.243.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 420921W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Uchwała Nr XLII.242.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XLII.241.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XLII.240.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XLII.239.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XLII.238.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XLI.237.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XLI.236.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Uchwała Nr XLI.235.2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XL.234.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XL.233.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Uchwała Nr XL.232.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIX.231.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ossówno

Uchwała Nr XXXIX.230.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Uchwała Nr XXXIX.229.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Uchwała Nr XXXIX.228.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVIII.227.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVIII.226.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXXVIII.225.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVIII.224.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVIII.222.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXVIII.221.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXVIII.220.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wierzbno na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXVIII.219.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XXXVIII.218.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVIII.217.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XXXVIII.216.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr VI.37.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr XXXVII.215.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wierzbno na lata 2022-2026

Uchwała Nr XXXVII.214.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXVII.213.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XXXVII.212.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVII.211.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVII.210.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI.209.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXVI.208.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXXVI.207.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2022-2032

Uchwała Nr XXXVI.206.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI.205.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032

Uchwała Nr XXXVI.204.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na rok 2021

Uchwała Nr XXXV.203.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Wierzbno do Spraw Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXXV.202.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych stanowiących mienie Gminy Wierzbno dla ZMWiKW w Węgrowie

Uchwała Nr XXXV.201.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXXV.200.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Uchwała Nr XXXV.199.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXV.198.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Uchwała Nr XXXV.197.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Uchwała Nr XXXV.196.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie

Uchwała Nr XXXV.195.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/177/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXXV.194.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2021 roku

Uchwała Nr XXXV.193.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032

Uchwała Nr XXXV.192.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV.191.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości położonych w miejscowości Jaworek

Uchwała Nr XXXIV.190.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uznania za zasadna skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na Uchwałę Nr XXVII/158.2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV.189.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Adamów – Natolin

Uchwała Nr XXXIV.188.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032

Uchwała Nr XXXIV.187.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII.186.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XXXIII.185.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032

Uchwała Nr XXXIII.184.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII.183.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIII.182.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIII.181.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXXII.180.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomosci i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

Uchwała Nr XXXII.179.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXXII.178.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Accessibility