• Brak kategorii

Uchwała Nr VI.38.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Wąsosze

Uchwała Nr VI.36.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr VI.35.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2019 roku

Uchwała Nr VI.34.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wierzbno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr VI.33.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno

Uchwała Nr VI.32.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie bezpłatnego dowozu uczniów do szkół podstawowych

Uchwała Nr VI.31.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Filipy

Uchwała Nr V.30.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr V.29.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr V.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr V.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr V.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Majdan

Uchwała Nr V.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Strupiechów

Uchwała Nr V.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Krypy

Uchwała Nr V.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Natolin

Uchwała Nr V.22.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Wierzbno

Uchwała Nr IV.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr IV.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr IV.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr IV.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr IV.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2018 rok

Uchwała Nr IV.16.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Uchwała Nr IV.15.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV.14.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego ”Pomoc Gminy Wierzbno w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV.13.2018 z dnia 28 grudnia 20108 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr IV.12.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Krypy

Uchwała Nr IV.11.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Natolin

Uchwała Nr IV.10.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Wierzbno

Uchwała Nr III.9.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

Uchwała Nr III.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr III.7.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała Nr II.6.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr II.5.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr II.4.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr II.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr I.2.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wierzbno

Uchwała Nr I.1.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Wierzbno

Accessibility