• Brak kategorii

Uchwała Nr XXIV.138.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV.137.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2030

Uchwała Nr XXIV.136.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII.135.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2030

Uchwała Nr XXIII.134.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XXII.133.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXII.132.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu w miejscowości Wierzbno

Uchwała Nr XXII.131.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2030

Uchwała Nr XXII.130.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XXII.129.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2020 roku

Uchwała Nr XXII.128.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXII.127.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXII.126.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXI.125.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XXI.124.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Wierzbno

Uchwała Nr XXI.123.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXI.122.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2030

Uchwała Nr XXI.121.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XX.120.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XX.119.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Uchwała Nr XX.118.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Brzeźnik

Uchwała Nr XX.117.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XX.116.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XX.115.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w Węgrowie

Uchwała Nr XX.114.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbno pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie

Uchwała Nr XX.113.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2023

Uchwała Nr XX.112.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XIX.111.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XIX.110.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XIX.109.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie

Uchwała Nr XIX.108.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016 r.

Uchwała Nr XIX.107.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XIX.106.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie uwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XIX.105.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbno w 2020 roku

Uchwała Nr XIX.104.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Wierzbno na lata 2020-2030

Uchwała Nr XIX.103.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XIX.102.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2023

Uchwała Nr XIX.101.2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII.100.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009 r.

Uchwała Nr XVIII.99.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypach

Uchwała Nr XVIII.98.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XVII.97.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wierzbno na lata 2020-2030

Uchwała Nr XVII.96.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVII.95.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XVI.94.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XVI.93.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XVI.92.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019-2022

Uchwała Nr XVI.91.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr XVI.90.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr XVI.89.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVI.88.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok

Uchwała Nr XVI.87.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ”Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Wierzbno na lata 2020-2025”

Uchwała Nr XVI.86.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Wierzbno na lata 2020 – 2024

Uchwała Nr XVI.85.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wierzbno na lata 2019-2022

Uchwała Nr XV.84.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Krypy i Wyczółki

Uchwała Nr XV.83.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Cierpięta

Uchwała Nr XV.82.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XV.81.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV.80.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wierzbno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XIV.79.2021 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIII.78.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbno

Uchwała Nr XIII.77.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzbno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała Nr XIII.76.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII.75.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała Nr XIII.74.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Uchwała Nr XIII.73.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku

Uchwała Nr XIII.72.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr XIII.71.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr XII.70.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uznania za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na uchwałę Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr XII.69.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania Zarządzenia RDOŚ w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Jaworski

Uchwała Nr XII.68.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/63/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 września 2019 r.

Uchwała Nr XII.67.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XII.66.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 do 2023 roku do Sądu Okręgowego w Siedlcach

Uchwała Nr XII.65.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr XII.64.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr XI.63.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas publicznego gimnazjum w Wierzbnie i Krypach

Uchwała Nr XI.62.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku

Uchwała Nr XI.61.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Krypy

Uchwała Nr XI.60.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Jaworek i Wyględówek

Uchwała Nr XI.59.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr XI.58.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr X.57.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr IX.56.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.55.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbno do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Uchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII.53.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno

Uchwała Nr VIII.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

Uchwała Nr VIII.51.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr VIII.50.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.49.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Wierzbno

Uchwała Nr VIII.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII.47.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII.46.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno

Uchwała Nr VII.45.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych

Uchwała Nr VII.44.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbno od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr VII.43.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Uchwała Nr VII.42.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia

Uchwała Nr VII.41.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia

Uchwała Nr VII.40.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022

Uchwała Nr VII.39.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Accessibility