Brak informacji

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wierzbno

Zgodnie z art. 13 oraz 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Wierzbno reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzbno. Adres Gminy Wierzbno: Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno , tel. 25 793 44 95.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym należy się kontaktować pod adresem e-mail: iodwierzbno@interia.pl .

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań publicznych gminy, określonych m. in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji  wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,   jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki) Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6.Każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iodwierzbno@interia.pl  lub przez EPUAP.

7.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na przetwarzanie    ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie   danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.W zależności od sfery, w której  przetwarzane są  dane osobowe w Urzędzie Gminy Wierzbno podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie  skutkować pozostawieniem  złożonego wniosku bez rozpatrzenia.

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się

…………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Accessibility