Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy Wtorek, 20 Lutego 2018 roku.   
2018-02-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowego oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Wierzbno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  księgowego oświaty

 

I. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Wierzbnie, Referat Oświatowy

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Kandydatem może być osoba która:

Wymagania niezbędne:

1) spełnia wymagania określone art. 6 ust.1ustawy o pracownikach  samorządowych,

2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4) posiada wykształcenie co najmniej średnie, preferowane o kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomiczne oraz co najmniej 2 - letni staż  pracy na stanowisku księgowym w jednostkach budżetowych,

5) posiada umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

6) zna przepisy prawa z zakresu:

    - ustawy o finansach publicznych,

    - ustawy o rachunkowości,

    - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

    - ustawy o samorządzie gminnym,

oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw,

    - rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

7)  zna zagadnienia związane z opisanym poniżej zakresem  zadań,

8) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1) rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i obowiązkowość, dyspozycyjność,

2) doświadczenie na stanowisku związanym z rachunkowością budżetową i sprawozdawczością budżetową i finansową w j.s.t.,  w tym znajomość zasad finansowania zadań oświatowych,

3) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

6) zdolność analitycznego myślenia;

7) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z zakresu obowiązków stanowiska pracy,

8) zdolność szybkiego przyswajania informacji,

 

III. Podstawowy zakres obowiązków:

Do zakresu działania księgowego oświaty należy:

1) prowadzenie obsługi księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina,

2) prowadzenie ewidencji księgowej zadań oświatowych Gminy,

3) przestrzeganie zasad prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych,

4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z realizacji budżetu w zakresie oświaty,

5) opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz Kierownikiem Referatu Oświaty projektu planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących oświaty,

6) kontrola realizacji planów finansowych oraz  informowanie o jej wynikach dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych,

7) przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych oraz wnioskowanie o zmiany w planach finansowych,

8) dekretacja dokumentów księgowych, rachunków i faktur oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz wstępna kontrola zgodności klasyfikacji budżetowej z planem finansowym,

9) prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

10) sprawowanie kontroli pod względem formalnym, rachunkowym oraz zatwierdzanie do realizacji dowodów księgowych,

11) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,

12) nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

13) nadzorowanie przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych w zakresie spraw oświatowych,

14) prowadzenie inwentaryzacji drogą: potwierdzenia prawidłowości sald należności oraz porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja sald,

15) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych,

16) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków według podziałów klasyfikacji budżetowej,

17) przekazywanie odpisu z budżetu na rachunek ZFŚS, sporządzanie list do wypłaty świadczeń z ZFŚS,

IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających;
- staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
- dyplom ukończenia szkoły/studiów,
- posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
- kserokopia dowodu osobistego,
d) kwestionariusz osobowy (oryginał),
e) oświadczenie kandydata:
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku księgowego oświaty,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA.

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt IV winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.
Kserokopie dokumentów  powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko.

V. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

1. Wymiar czasu pracy: Pełen etat.
2. Pierwsza umowa o pracę na czas określony, z możliwością  dalszego zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony.
3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę  przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika .
4. Rodzaj stosunku  pracy: umowa o pracę;


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi <6%.

 

VI.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Wierzbnie, 07 – 111 Wierzbno 90, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 19 lutego 2018 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu  kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego oświaty”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.
Wójt Gminy Wierzbno zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.
O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.
Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.
Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do kolejnego etapu  konkursu będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem  Akt.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY WIERZBNO

/-/ Hanna Kelleher

2017-12-19
Życzenia dla Mieszkańców i Gości Gminy Wierzbno z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2017

2017-12-11
Wolny dzień od pracy - 22.12.2017 r.

Wójt Gminy Wierzbno informuje, że dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek) jest dla Urzędu Gminy w Wierzbnie dniem wolnym od pracy za dzień 11 listopada 2017 r..

 

Wójt Gminy Wierzbno

/-/ Hanna Kelleher

2017-11-06
Informacja dotycząca wystąpienia w dniach 29-30 października 2017 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

W związku z wystąpieniem w dniach 29-30 października 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego silnego wiatru uprzejmie informuję, iż mając na uwadze skalę zjawiska, a także konieczność ewentualnego szacowania strat poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, na wskazane wyżej daty, przy składaniu wniosku, nie jest wymagana ekspertyza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

WÓJT GMINY WIERZBNO

/-/ Hanna Kelleher

2017-09-27
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów) jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych w województwie mazowieckim i lubelskim. Linia będzie przebiegać przez siedem gmin: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie i Stoczek Łukowski.

Poniżej znajdują się mapy z przebiegiem planowanej linii.

Na początekPokaż poprzednie1-5  /89Pokaż następneNa koniec
Projekt EA- Elaktroniczna Administracja
Projekt BW- Bazy wiedzy
Wrota Mazowsza
Jednolity Plik Kontrolny
Koordynacja Ekonomii Spolecznej na Mazowszu
Kącik Przedsiębiorcy- Mikroporady.pl
Krajowa Administracja Skarbowa
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Ilość odwiedzin: 193490
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011