Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy Poniedziałek, 25 Marca 2019 roku.   
2019-03-08
Informacja dla mieszkańców
Szanowni Mieszkańcy,
 
 
W związku z pojawiającymi się pytaniami i prośbami informuję, iż umowa z wykonawcą zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wierzbno" została podpisana na okres dwóch lat. Nie jest więc prawdą (jak sugerują niektórzy), że w kolejnych miesiącach nastąpi wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych. 
Informuję również, iż była Wójt Gminy Wierzbno do momentu opuszczenia stanowiska nie ogłosiła przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Stąd też niezwłocznie po objęciu urzędu (koniec listopada 2018 roku) poleciłem intensyfikację działań w kierunku uniknięcia paraliżu śmieciowego, który groziłby gminie w przypadku utrzymywania stanu zastanego po mojej poprzedniczce. 
W ogłoszonym przetargu wpłynęły 3 oferty - komisja przetargowa wybrała najtańszą. Mam świadomość, że kwota 15 złotych miesięcznie za osobę nie jest kwotą niską, jednakże warto podkreślić, iż inne obciążenia podatkami lokalnymi w ościennych gminach są nierzadko wyższe aniżeli na terenie gminy Wierzbno. 

Zapewniam Państwa, iż w przypadku pojawienia się nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami będę dążył do wprowadzenia korzystnych zmian dla mieszkańców.   

 

Wójt Gminy Wierzbno

/-/ Emil Wąsowski

2019-02-21
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY WIERZBNO

2019-01-30
Transmisja obrad V zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno

Transmisja obrad V zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno

rozpocznie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 1000

na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=P8Hp1b-BriI

2019-01-24
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbno

Z A W I A D O M I E N I E

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIERZBNO

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 526) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Wójt Gminy Wierzbno

zawiadamia

 

od dnia 01.01.2019 roku wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywały przedstawiają się następująco:

  1. 15,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny
  2. 30,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podwyżkę tych opłat złożyło się kilka czynników m.in:wzrost opłat za składowanie i przetwarzanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  wzrost opłaty środowiskowej odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego, wzrost wynagrodzeń pracowników firm zajmujących się odbiorem odpadów, problem z zagospodarowaniem i sprzedażą odpadów wysegregowanych, większa ilość zbieranych odpadów z terenu gminy.Należy podkreślić, że Gmina nie ma wpływu na wyżej wymienione czynniki oraz ceny jakie są oferowane przez firmy w przetargach. Gmina wybrała w przetargu najkorzystniejszą czyli najtańszą ofertę jednak oferta ta i tak jest dużo wyższa w stosunku do ubiegłego roku.Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywały w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacanie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku  z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Sytuacja dotyczy nie tylko naszej gminy. W sąsiednich gminach przetargi na odpady zakończyły się również dużymi wzrostami cen.

 

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a w/w ustawy, właściciel nieruchomości otrzymuje informację o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jaka zostanie podana w zawiadomieniu.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminachi sposobach płatności.

Informuję, iż w przypadku zmiany danych (np. związanych z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji w Urzędzie Gminy Wierzbno pokój nr 6 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

WÓJT GMINY WIERZBNO

/-/ Emil Wąsowski

2019-01-23
Punkt porad prawnych

Wójt Gminy Wierzbno uprzejmie informuje,
iż w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa)
w godzinach od 930 do 1130
w Urzędzie Gminy Wierzbno
będzie udostępniony dla mieszkańców gminy
punkt porad prawnych.

Na początekPokaż poprzednie1-5  /127Pokaż następneNa koniec
Portal mapowy
Projekt EA- Elaktroniczna Administracja
Projekt BW- Bazy wiedzy
Wrota Mazowsza
Jednolity Plik Kontrolny
Koordynacja Ekonomii Spolecznej na Mazowszu
Kącik Przedsiębiorcy- Mikroporady.pl
Krajowa Administracja Skarbowa
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011