Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Informacje dla mieszkańców
GOPS
RODO/IOD
Biuletyn Informacji Publicznej
Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy Wtorek, 25 Lutego 2020 roku.   
2020-02-18
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

2020-02-11
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 11 lutego 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 11 lutego 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Gminy Wierzbno na lata 2020-2030
 

Wójt Gminy Wierzbno informuje, że w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Wierzbno, w dniach od 18 do 28 lutego  2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne,  których przedmiotem jest projekt Strategii Gminy Wierzbno w latach 2020 - 2030.

Treść Programu oraz formularz zgłaszania opinii i wniosków będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbno www.bip.gminawierzbno.pl w zakładce Ogłoszenia Wójta.

Uwagi i opinie pełnoletni mieszkańcy Gminy Wierzbno mogą wyrażać w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem:

1) pocztą lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 1

2) na adres e-mail:ugwierzbno@interia.pl                      


Za przeprowadzenie w/w konsultacji odpowiedzialne jest  stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, tel. 25  793 44 95.


Wójt Gminy Wierzbno poda wyniki konsultacji do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Emil Wąsowski

 

2020-02-11
Produkt tradycyjny w Liwie

2020-02-04
Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

Od początku grudnia uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie rozpoczęli udział  w projekcie "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy", do którego zaproszona została nasza gmina, a organizatorem jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pierwsza część projektu polega na pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela matematyki z wykorzystaniem innowacyjnej platformy, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.

Drugim etapem projektu są zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin nauki organizowane przez Politechnikę Warszawską, na które zostaną zaproszeni wybrani uczestnicy, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie przygotowane dla nich zadania matematyczne oraz wykażą się największym zaangażowaniem. Dla wszystkich uczniów to wielka szansa aby odczarować matematykę i pokonać własne trudności, dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach technicznych – to okazja na podniesienie kompetencji matematycznych. Politechnika  Warszawska ma bowiem ambitne plany objęcia opieką uczniów szczególnie zdolnych przez kolejne lata, nawet do matury .

Szczegóły projektu oraz regulamin dostępne są na stronie: https://power.mini.pw.edu.pl/#/

Szkolny koordynator projektu : Elżbieta Skarżyńska

2020-01-30
Transmisja obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno

rozpocznie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 1000

na stronie http://www.youtube.com/watch?v=tq2m6V6i5SM#action=share

Na początekPokaż poprzednie1-5  /210Pokaż następneNa koniec
Portal mapowy
Projekt EA- Elaktroniczna Administracja
Projekt BW- Bazy wiedzy
Wrota Mazowsza
Jednolity Plik Kontrolny
Koordynacja Ekonomii Spolecznej na Mazowszu
Kącik Przedsiębiorcy- Mikroporady.pl
Krajowa Administracja Skarbowa
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
PSE
Związek Polskich Samorządów
Ilość odwiedzin: 649441
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011