Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Sobota, 10 Grudnia 2016 roku.    Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy
2016-08-30
Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

2016-06-30
Szkody w rolnictwie spowodowane przez grad i wiatry huraganowe

2016-06-24
Inwentaryzacja azbestu

2016-06-23
Szkody w rolnictwie spowodowane przez grad i wiatry huraganowe

Szkody w rolnictwie spowodowane przez grad i wiatry huraganowe

 

Wójt Gminy Wierzbno informuje, że w związku z wystąpieniem opadów gradu i wiatrów huraganowych na terenie gminy Wierzbno w dniu 17.06.2016 r. zostanie powołana komisja ds. szacowania powstałych strat w uprawach i środkach trwałych.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgłoszenie powinno zostać złożone na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (wniosek dostępny w Urzędzie Gminy Wierzbno pok. nr 5, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy).

Do wniosku  o szacowanie strat należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie, złożonego uprzednio do ARiMR w roku 2016 (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wspracia). We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawienie (należy dołączyć umowy dzierżawy).

Przy szacowniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

 

 W załączeniu znajduje się wniosek o oszacowanie szkód.

 

WÓJT GMINY WIERZBNO

/-/ Hanna Kelleher

2016-04-29
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbno

Z A W I A D O M I E N I E

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIERZBNO

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 poz. 250) w związku z uchwałą Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016 r.  (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Wójt Gminy Wierzbno

zawiadamia

 

od dnia 20.04.2016 roku wzrasta stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywały będą następujące:

  1. 6,50 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny
  2. 13,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywały w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacanie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.    

Zgodnie z treścią w/w ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma informację o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jaka zostanie podana w zawiadomieniu.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany  w terminach i sposobach płatności.

 

WÓJT GMINY WIERZBNO

    /-/ mgr Hanna Kelleher

Na początekPokaż poprzednie1-5  /27Pokaż następneNa koniec
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Ilość odwiedzin: 130698
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011