Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Piątek, 28 Października 2016 roku.    Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy
2016-08-30
Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

2016-06-30
Szkody w rolnictwie spowodowane przez grad i wiatry huraganowe

2016-06-24
Inwentaryzacja azbestu

2016-06-23
Szkody w rolnictwie spowodowane przez grad i wiatry huraganowe

Szkody w rolnictwie spowodowane przez grad i wiatry huraganowe

 

Wójt Gminy Wierzbno informuje, że w związku z wystąpieniem opadów gradu i wiatrów huraganowych na terenie gminy Wierzbno w dniu 17.06.2016 r. zostanie powołana komisja ds. szacowania powstałych strat w uprawach i środkach trwałych.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgłoszenie powinno zostać złożone na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (wniosek dostępny w Urzędzie Gminy Wierzbno pok. nr 5, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy).

Do wniosku  o szacowanie strat należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie, złożonego uprzednio do ARiMR w roku 2016 (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wspracia). We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawienie (należy dołączyć umowy dzierżawy).

Przy szacowniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

 

 W załączeniu znajduje się wniosek o oszacowanie szkód.

 

WÓJT GMINY WIERZBNO

/-/ Hanna Kelleher

2016-04-29
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbno

Z A W I A D O M I E N I E

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIERZBNO

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 poz. 250) w związku z uchwałą Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016 r.  (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Wójt Gminy Wierzbno

zawiadamia

 

od dnia 20.04.2016 roku wzrasta stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywały będą następujące:

  1. 6,50 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny
  2. 13,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywały w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacanie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.    

Zgodnie z treścią w/w ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma informację o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jaka zostanie podana w zawiadomieniu.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany  w terminach i sposobach płatności.

 

WÓJT GMINY WIERZBNO

    /-/ mgr Hanna Kelleher

Na początekPokaż poprzednie1-5  /27Pokaż następneNa koniec
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Ilość odwiedzin: 127887
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011