dzieci z klas I-III na zdjęciu przed wejściem na basen.

Gmina Wierzbno pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 10 000 zł.  z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Umiem pływać”, dzięki któremu uczniowie z klas I-III szkół podstawowych biorą udział w darmowych lekcjach pływania na krytej pływalni w Mińsku Mazowieckim.

Program „Umiem pływać” jest finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia rozpoczęły się 27 kwietnia i potrwają do października 2023 r. na krytej pływalni w Mińsku Mazowieckim.

Z darmowych lekcji pływania korzysta 45 uczniów ze  szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach, a całkowity koszt programu wyniesie blisko 33 000 zł. 

Główne cele programu „Umiem pływać” to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

 

Accessibility