Na obrazku topograficznym mapy Polski, zaznaczono obszar inwestycji na czerwono. To zaznaczenie wyróżniające się na tle pozostałych map, wybrane miejsce rozwoju.

Informacja o ogłoszeniu przetargu – remont drogi w Świdnie

Gmina Wierzbno ogłosiła w dniu 5 kwietnia 2024 roku przetarg na remont drogi gminnej w miejscowości Świdno.

Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości ponad 1,3 miliona złotych.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga gminna w miejscowości Świdno na długości ok. 1000 m.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 1. Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
 2. Remont przepustów,
 3. Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
 4. Ustawienie krawężników, obrzeży,
 5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, poboczy,
 6. Wyprofilowanie o odbudowa rowów przydrożnych,
 7. Humusowanie i umacnianie skarp, rowów, poboczy,
 8. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 10. Uporządkowanie teren

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia.

Wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy odcinek do remontu wskazuje załączona mapka.

Więcej informacji na stronie

https://gminawierzbno.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000zl/

 

Na obrazku widocznym jest plakat promocyjny programu inwestycyjno-gospodarczego „Polski Ład”, przedstawiający logo funduszu rządowego oraz narodowy symbole Polski. Dominujące kolory wizualizacji są białe i czerwone, a całość ma charakter oficjalny i jest dostępny tylko dla odbiorców.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.:  „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” 

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na kwotę 7 095  654,91 zł.

W dniu 4 kwietnia2024  r. Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wierzbno Pani Marty Hałdaj podpisał umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Sławomira Procha na realizację zadnia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”.

WARTOŚĆ ZADANIA:  7 095 654,91 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 7 005 000 zł.

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane następujące drogi na terenie gminy Wierzbno:

 1. Jaworku na dz nr:  370/1,  166 oraz 370/2 – ok. 1800 m łącznie,
 2. Świdno do Janówka dz. nr 254 Janówek i dz. nr 75 Świdno – ok. 900 m.,
 3. Strupiechów dz. nr 375/2 ok. 590m.,
 4. Skarżyn dz. nr 370 – ok. 940m.,
 5. Sulki dz. nr 56 – 270 m.,
 6. Koszewnica dz. nr 210/1  – ok. 998 m.,
 7. Las Jaworski I nr 258/1 – ok. 673m.,
 8. Las jaworski nr 232 –  ok. 448m., dz. nr 177 i 80 –  ok. 486 m.,
 9. Jaworek dz. nr 370/2 – ok. 539 m
 10. Wierzbno dz. 94 –  ok. 400 m.,
 11. Wierzbno 200, 203/7 i 201/1 ok. 400 m.

Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie w/w dróg obejmuje m.in. :

– wykonanie profilowania istniejących nawierzchni,

– wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego,

– wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego,

–  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

– odwodnienie dróg,

–  pielęgnacja drzew i wycinka krzaków,

–  usunięcie zawyżonych poboczy i zalegającego humusu,

–  odtworzenie rowów,

– montaż znaków pionowych,

–  zmianę oznakowania poziomego itd.

Planowana data ukończenia inwestycji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. wrzesień 2024 r.

Na zdjęciu widać grupę ludzi w klasie, którzy są sami interakcją. Jeden z nich wydaje się być w trakcie prezentacji lub zgłoszenia dla uczestników.

Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego pn ”Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna„ i „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”

W dniach 26.03.2024r. i 27.03.2024r. w placówkach szkolnych z terenu gminy Wierzbno  odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego pn” Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna „ i „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”.

Na obrazku widoczny rozmyty dokument, na który nakładany jest napis „Powiadomienie o sprostowaniu”. W ten sposób uzyskany efekt jest efektem świetlnym lub elastycznym.

Sprostowanie do artykułu “Licytacja wyborczych obietnic, a w kasie pusto POWIAT WĘGROWSKI/GMINA WIERZBNO”

Szanowni Państwo,

odnosząc się do nierzetelnych informacji wprowadzających opinię publiczną w błąd Urząd Gminy w Wierzbnie informuje, że w przedmiotowym artykule pt. “Licytacja wyborczych obietnic, a w kasie pusto POWIAT WĘGROWSKI/GMINA WIERZBNO” nie uwzględniono w żaden sposób kolejnych Uchwał Rady Gminy Wierzbno z lutego 2024 roku świadczących o pozytywnej ocenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032 oraz budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024.

Wójt Gminy Wierzbno uprzejmie informuję, że budżet Gminy Wierzbno wynosi na dzień dzisiejszy ponad 30 milionów złotych, co przy zadłużeniu 1,4 miliona złotych stanowi ok. 4 % budżetu.
Pragnę upewnić, że sytuacja  finansowa Gminy Wierzbno jest dobra.
Powyższe zadłużenie spowodowane jest zaciągnięciem kredytu (w połowie umarzalnym), który został wydatkowany na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wąsosze, Wyczółki, Filipy i Orzechów. Został on zaciągnięty w 2021 roku i od tamtej pory przy prowadzeniu kilkudziesięciomilionowych inwestycji jest jedynym zobowiązaniem zaciągnietym przez Gminę Wierzbno.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Wierzbno
Emil Wąsowski
Na obrazku urnę wyborczą, która jest symbolem polskich wyborów samorządowych 2024 roku, oznaczona na tle czerwono-białej flagi narodowej. Urna symbolizuje prawo do głosu, a flaga podkreśla charakter tych wyborów.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzbno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Na obrazku stożkowym wykonanym z wikliny, który stoi na drewnianym stole. Koszyk jest pusty, krzesło ma ciemnobrązowy kolor i jest umiejscowiony na tle niewyraźnego, neutralnego tła.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Drodzy Sołtysi, z okazji Dnia Sołtysa składamy Wam i Członkom Rad Sołeckich podziękowanie za pracę na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowanie w sprawy mieszkańców Gminy Wierzbno oraz dobrą współpracę w realizacji wspólnie podejmowanych przedsięwzięć.

Accessibility