Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbno,

Na sesji Rady Gminy Wierzbno, która planowana jest na dzień 27 lipca 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbnie – Wójt Gminy Wierzbno przedstawi raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w 2020r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
Następnie Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony raport w trakcie w/w sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Wierzbno.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącej Rady Gminy Wierzbno pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób zamieszkujących w gminie Wierzbno, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się Sesja tj. do 26 lipca 2021r. poprzez:

  • złożenie zgłoszenia w Biurze Rady Gminy, pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od 7.30 do 15.30),
  • przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Wierzbnie,
    07-111 Wierzbno (w debacie zostaną uwzględnione zgłoszenia dostarczone do urzędu przez operatora do dnia 26.07.2021r.).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy.
Raport o stanie gminy Wierzbno za 2020 rok oraz formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w formie elektronicznej.

Załączniki

Accessibility