Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza 48. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki: 

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze; 
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy – indywidualnie lub zespoły pracowników. 

W ramach Konkursu przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 r. – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

• kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne;

• kategoria B – prace naukowo-badawcze;

• kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

(elektronicznie, poprzez aplikację dostępną na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp): do 31 lipca 2022 r.

Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2022 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu prowadzonym przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

tel. (22) 623 36 83

e-mail: konkursbhp@ciop.pl

Regulamin Konkursu oraz formularze są dostępne do pobrania na stronie: www.ciop.pl/konkurs-bhp 

Załączniki

Accessibility