Cudzoziemcy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i spełniają określone warunki, mogą zostać objęci ochroną czasową. Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dokument można uzyskać w siedzibie urzędu w Warszawie i Białej Podlaskiej lub rejestrując się on-line w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia.

Cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

Sprawę można załatwić osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19

Istnieje także możliwość rejestracji on-line w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia – formularz dostępny jest w czterech wersjach językowych: polskiejangielskiejukraińskiej oraz rosyjskiej.

Podczas rejestracji on-line należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. obywatelstwa, posiadanych dokumentów czy daty wyjazdu z Ukrainy. Ostatnim krokiem jest wybór preferowanego miejsca odbioru zaświadczenia, w tym celu konieczne jest również podanie danych osobowych oraz kontaktowych. Po prawidłowej rejestracji, cudzoziemiec otrzyma wiadomość SMS z informacją o miejscu i terminie otrzymania dokumentu.

Nie jest konieczne składanie pisemnych wniosków – wystarczy osobisty kontakt z przedstawicielem urzędu. Konieczne jest natomiast przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przed 24 lutego br. cudzoziemiec korzystał z ochrony w Ukrainie, legalnie przebywał w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie jest w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności (do 4 marca 2023 r.) poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski.

Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust. 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy mogą korzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Dotyczy to obcokrajowców (w tym członków rodzin obywateli Ukrainy), którzy nie posiadają obywatelstwa Ukrainy i nie są małżonkami obywateli Ukrainy ani członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka. Przepisy mają zastosowanie do osób, które legalnie przebywały w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju pochodzenia lub korzystały z ochrony w Ukrainie (w tym członków rodzin tych ostatnich).Accessibility