samochod ciezarowy na drodze

Właściciele pojazdów o określonych parametrach technicznych zobowiązani są corocznie do składania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz zapłaty należnej kwoty podatku.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego, a w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego, tj. od 1 marca do 1 grudnia danego roku, podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnik podatku od środków transportowych jest zobowiązany do zapłaty podatku w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego – w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Podatek jest płatny w dwóch ratach także w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku. Podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego − I rata,
  2. do dnia 15 września danego roku − II rata.

Jedynie w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Załączniki

Accessibility