Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym każdy mieszkaniec Gminy Wierzbno powinien wypełnić druk oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Gminy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbno pok. Nr. 6, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbno https://www.gminawierzbno.pl  (pod treścią informacji).

Wypełnione zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbno, pocztą na adres Urząd Gminy Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminawierzbno.pl

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych mają obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości powinni także posiadać dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb i osadników (faktura, rachunek)

Usługę wywozu  nieczystości ciekłych mogą wykonywać tylko przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności wydane przez Wójta Gminy Wierzbno. Obecnie n/w firmy posiadają zezwolenie na świadczenie usług:

  1. Kazimierz Gromek Filipy 5, 07 – 111 Wierzbno Tel. 506 115 336
  2. EKO –DAR Dariusz Sasim ul. Wspólna 8, 07 – 110 Grębków Tel. 507 921 818
  3. SAF-KAN Grzegorz Safiański Krypy 25, 07-111 Wierzbno Tel. 509 830 834
  4. EKO-MAR Michał Marszał Suchowizna 13A, 05-304 Stanisławów Tel. 503 817 296
  5. OLMAT Marcin Laszkowski Mistów ul. Słoneczna 24, 05-306 Jakubów Tel. 502 344 433

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art.9u w/w ustawy, na Wójta nałożono obowiązek przeprowadzenia kontroli w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej. W związku z tym pracownicy Urzędu Gminy będą przeprowadzać kontrole w tym przedmiocie.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – karze grzywny.

Załączniki

Accessibility