tekst tablicy z logotypami

W dniu 23.07.2020 r.Wójt Gminy Wierzbno – p. Emil Wąsowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbno  – p. Marty Haładaj, podpisał umowę o partnerstwie Gminy Wierzbno z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X “Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 “Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 “Edukacja ogólna”.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Accessibility