Inwestycje

INWESTYCJE W ROKU 2020

"Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,4 m3/d z odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do rowu melioracyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na działce ewidencyjnej nr 227 w msc. Krypy gmina Wierzbno”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość operacji 223 001,00 zł, kwota pomocy 141 895,00 zł, środki własne 81 106,00 zł.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbno”.

Całkowita wartość 830 250,00 zł, źródła finansowania:

  • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „ogólnopolski program finansowania służ ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych w kwocie 308 000,00 zł;
  • dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł
  • dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250 000,00 zł
  • środki własne budżetu Gminy Wierzbno w kwocie 170 250,00 zł
  • środki własne OSP Wierzbno w kwocie 2 000,00 złPrzebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądki - Pniewnik – Nojszew – Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądki - Pniewnik – Nojszew – Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7 m”

współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania 730 610,11 zł, kwota dotacji 511 427,07 zł.Doposażenie i poprawa standardu kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Krypach

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowita wartość zadania 117 511,25 zł, kwota dotacji 79 990,00 zł


„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”

  • „Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnik”, całkowita wartość zadania 20 000,00 zł, kwota pomocy finansowej 10 000,00 zł;
  • „Budowa placu zabaw w miejscowości Orzechów”, całkowita wartość 19 780,46 zł, kwota pomocy finansowej 9 890,23 zł;
  • „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Strupiechów”, całkowita wartość zadania 20 000,00 zł, kwota pomocy finansowej 10 000,00 zł;
  • „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyględówek”, całkowita wartość zadania 20 000,00 zł, kwota pomocy finansowej 10 000,00 zł;
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka”, całkowita wartość zadania 20 000,00 zł, kwota pomocy finansowej 10 000,00 zł.