zielony kosz na śmieci z przykrywką

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2023 roku nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą odpowiednio:

16 zł/osoba/miesiąc – w przypadku gdy na nieruchomości nie ma kompostownika, i oddaje się bioodpady (worek brązowy),

15 zł/osoba/miesiąc – w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, i nie oddaje się bioodpadów (worek brązowy).

Terminy uiszczania opłat:

• za I kwartał (styczeń, luty,marzec) płatne do 15 marca danego roku;

• za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku;

• za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku;

• za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku;

Opłaty można uiszczać u sołtysów/inkasentów lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy w Wierzbnie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział w Wierzbnie

Nr rachunku 06 9236 0008 0390 0853 2000 0370

ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. sklepy, warsztaty, zakłady produkcyjne, instytucje, szkoły i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) są zobowiązani do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Wierzbno, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Właściciele ww. nieruchomości mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę  z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Urząd Gminy Wierzbno.

W przypadku gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na części mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytworzonych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 6 j ust. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) dopuszcza się, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Załączniki

Accessibility