Kto może głosować korespondencyjnie

W wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • w dniu głosowania podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz złożyć do 27 maja 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach II:

 • ustnie – osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego Ii w Siedlcach,
 • pisemnie – wypełniając formularz;
 • w formie elektronicznej – wypełniając formularz oraz wysyłając go za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • telefonicznie na numer telefonu: 257934495– w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego II w terminie do 27 maja 2024 r.

Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców.

Dostarczenie pakietu wyborczego do wyborcy

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej zgodnie ze wskazanym adresem przez pracowników Poczty Polskiej najpóźniej na 6 dni przed wyborami.                                                                                                                                      W pakiecie wyborczym otrzymasz:

 • kopertę zwrotną,
 • karty do głosowania,
 • kopertę na kartę do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania,
 • instrukcję głosowania korespondencyjnego.

Po otrzymaniu pakietu wyborczego:

 • oddajesz głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części kart do głosowania,
 • po oddaniu głosu wkładasz karty do głosowania do koperty z napisem “Koperta na kartę do głosowania”, a następnie zaklejasz kopertę,
 • wypełniasz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 • następnie zaklejoną “Kopertę na kartę do głosowania” oraz wypełnione oświadczenie wkładasz do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej,

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności kopertę z adresem obwodowej komisji wyborczej możesz:

 • wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,
 • lub w dniu wyborów w godzinach 7:00-21:00, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Accessibility