Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Lista podmiotów wrażliwych

1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;

2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;

4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5. podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;

6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

8. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

10. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

11. ochotnicze straże pożarne;

12. placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;

13. rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;

14. centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

15. kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

16. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

17. organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP lub osobiście w Urzędzie Gminy w Wierzbnie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,

2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Załączniki

Accessibility