Na obrazku widoczny grafikę promującą wsparcie dla wiejskich kręgów kobiecych, która jest dostępna na terminalach od 25 marca do 30 września 2024 roku. Grafika jest ozdobiona żywymi wzorami biologicznymi.

Od dnia 25 marca br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 3 USTAWY O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH

TERMIN NABORU

Od dnia 25 marca br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179 z późn. zm.).

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (datę otrzymania wniosku przez ARiMR).

Informacja o naborze wniosków została zawarta w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-dzialalnosc-statutowa2

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego Agencji,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysłać przesyłką pocztową.

 

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW.

Proces ten opisany jest w „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw).

Dodatkowe informacje o zasadach składania dokumentów przez platformę e-PUAP oraz adresy e-PUAP poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich przez usługę mObywatel należy:

 • kliknąć przycisk „Zaloguj” w prawym górnym rogu na stronie gov.pl,
 • zalogować się,
 • wybrać funkcję Pismo ogólne,
 • wpisać nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek,
 • zatwierdzić klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego Biura Powiatowego z listy rozwijanej,
 • wybrać rodzaj pisma,
 • uzupełnić tytuł i treść pisma.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które:

 • zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • posiada numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnościtzw. nr EP.

W celu nadania nr EP należy złożyć wniosek o jego nadanie do kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Wniosku takiego nie będą musiały składać koła, które przynajmniej raz skorzystały z pomocy, ponieważ został im on nadany przed złożeniem wniosku o pomoc lub przed zatwierdzeniem sprawozdania z wydatkowania pomocy.

LIMIT ORAZ WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. wynosi 120 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2024 roku stawka pomocy wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

W przypadku zmiany liczby członków koła w pierwszej kolejności w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła należy złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich.

 

PRZYZNAWANIE POMOCY

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania i wydatkowania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania lub niewydatkowania w terminie do 31 grudnia 2024r., wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości  lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

WYPŁATA POMOCY

Przyznana pomoc wypłacona zostanie na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej wskazany w systemie ewidencji producentów, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885 z późn. zm.).

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”.

Koła gospodyń wiejskich, które nie wskazały we wpisie do ewidencji producentów numeru rachunku lub podany numer jest nieaktualny, powinny dokonać zmian w ewidencji producentów przed złożeniem wniosku o przyznaniem pomoc w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Uwaga!

Uwaga! Nie można wskazywać rachunków należących do osób trzecich, w tym do pełnomocnika.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub na adres info@arimr.gov.pl

Accessibility