Celem Konkursu jest:

  1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
  2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.);
  3. promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 Przedmiot Konkursu

  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zwanej dalej „Pracą konkursową”.
  2. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
  3. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
  4. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości członków kół gospodyń wiejskich lub stowarzyszeń, o których mowa w § 4 ust. 1, muszą być wolne od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich.
Accessibility