Na głównym planie widzimy połamane cienkie drzewo. W tle zamazany zniszczony las

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2024 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych dla prywatnych właścicieli lasów (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).

Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć do Starostwa Powiatowego w Węgrowie w terminie do dnia 2 lutego  2024 r.

 1. wniosek o przyznanie dotacji na odnowienie – przebudowę powierzchni leśnej zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych z opinią Nadleśnictwa i załączyć następujące dokumenty:
  • lokalizacja powierzchni leśnej (gmina, obręb, nr ewidencyjny działki – wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna z zaznaczoną powierzchnią, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych
  • powierzchnia zniszczona (ha)
  • powierzchnia do odnowienia / przebudowy (ha)
  • wnioskowana kwota na odnowienie  / przebudowę drzewostanu (zł)
  • datę wystąpienia klęski żywiołowej oraz rodzaj zdarzenia klęskowego     ( zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z póź. zm.)) wraz z opisem zniszczeń

2. Postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania – w przypadku                pożaru

 

Accessibility