INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY WIERZBNO

na temat debaty nad raportem o stanie gminy

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy Wierzbno przedłożył w dniu 29 maja 2024 r. Radzie Gminy Wierzbno „Raport o stanie Gminy Wierzbno za rok 2023”. Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbno pod adresem https://gminawierzbno.pl/bip/

Na IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godzinie 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbnie – Wójt Gminy Wierzbno przedstawi raport o stanie gminy za 2023 rok.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy, nie więcej niż 15 osób.

Mieszkaniec gminy Wierzbno, który również chciałby zabrać głos w tej debacie, najpóźniej do 24 czerwca 2024 r. składa do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr. 1) w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy.

Formularz do pobrania w plikach poniżej.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY WIERZBNO 

    /-/ Małgorzata Karczewska

Załączniki

Accessibility