• Szukaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Jednostki Gminy
  • Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury
  • Publikacja: 05/11/2021 (13:15)
  • Wersja: 2
  • Autor: Agata Małczuk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie

adres: Wierzbno 88, 07-111 Wierzbno

tel. (25) 793 45 91

adres email: gopswierzbno@post.pl


           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Wierzbno. W 2020 r zatrudniał 5 osób, w tym kierownika, 2 pracowników socjalnych, jedną osobę zatrudnioną na stanowisku księgowej, 1 osobę zatrudnioną na stanowisku do realizacji świadczeń rodzinnych. Od listopada została na umowę zlecenia jest zatrudniona Asystent rodziny.

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu: pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia „Dobry Start”, Karty Dużej Rodziny, stypendiów szkolnych.

      

    Praca socjalna świadczona jest w następującej formie:

1.     Podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami niekorzystnych zjawisk, zaopatrując podopiecznych ( w opał, żywność, ubranie itp.);

2.     Pomoc w wypełnianiu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności;

3.     Objęcie dożywianiem w szkole dzieci, młodzieży;

4.     Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne;

5.     Motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia;

6.     Pomoc w załatwianiu pobytu i dotarciu do szpitala;

7.     Działania interwencyjne w sytuacji osób i rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy;

8.     Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeń i dostępnych formach pomocy;

9.     Pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno- rentowych;

10. Organizowanie przewozu osób do DPS;

11. Pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych z PEFRON;

12. Pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie;

13. Wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji, sądu, prokuratury;

14. Pomoc w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej;

15. Pomoc w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym – za zgodą lub bez zgody w trybie nagłym;

16. Podjęcie działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej całodobowej opieki w DPS bez jej zgody;

17. Sprawienie pogrzebu;

18. Pomoc w uzyskaniu porady prawnej.