Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.07.2021r. (wtorek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbnie odbędą się obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 3. Debata nad raportem o stanie gminy
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbno
  2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Wierzbno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbno z tytułu wykonania budżetu za 2020
  4. zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021-2032
  6. zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji
 6. Wnioski i oświadczenia radnych
 7. Zamknięcie obrad